ALL LINED UP: THE KULT OF THE EIGHTIES (2003)

All Lined Up: The Kult Of The Eighties Cover

Tracks

CD 1:

 1. This Charming Man (2:43) - The Smiths
 2. Der Mussolini (3:52) - D.A.F.
 3. Human Fly (2:13) - The Cramps
 4. Alice (3:30) - Sisters of Mercy
 5. Making Plans For Nigel (3:53) - XTC
 6. Torch (4:06) - Soft Cell
 7. Seven Into The Sea (3:49) - In Tua Nua
 8. Sex Beat (2:46) - The Gun Club
 9. To Hell With Poverty (4:35) - Gang Of Four
 10. When It's Over (6:27) - The Wipers
 11. Lined Up (4:00) - Shriekback
 12. Collapsing New People (4:12) - Fad Gadget
 13. I Fought The Law (2:39) - The Clash
 14. Winning (4:13) - The Sound
 15. Love Like Blood (6:48) - Killing Joke
 16. I Still Believe (5:31) - The Call
 17. Our Darkness (5:17) - Anne Clark
 18. Din Daa Daa (US Mix) (6:22) - George Kranz

CD 2:

 1. Quiet Life (4:51) - Japan
 2. Bela Lugosi's Dead (5:07) - Bauhaus
 3. Kristallnaach (4:56) - BAP
 4. Theme For Great Cities (5:49) - Simple Minds
 5. Nellie The Elephant (3:25) - Toy Dolls
 6. Burning Down The House (Live) (4:12) - Talking Heads
 7. Eisbaer (4:45) - Grauzone
 8. Are Friends Electric? (5:20) - Tubeway Army
 9. O La La La (3:16) - TC Matic
 10. Sex, Sex, Sex (4:56) - The Div
 11. Spellbound (3:18) - Siouxsie & The Banshees
 12. Under The Milky Way (4:57) - The Church
 13. Seven Seas (3:18) - Echo & The Bunnymen
 14. Killing An Arab (2:22) - The Cure
 15. Love Will Tear Us Apart (3:24) - Joy Division
 16. Wasteland (5:40) - The Mission
 17. Rain (3:54) - The Cult
 18. 40 (Live) (3:49) - U2

Releases

Notes

Marketing write-up:

All Lined Up is a celebration of the electronic new-wave/post-punk era that was a soundtrack for many twenty and thirty-somethings, both CD's feature songs you know by heart, some you may have forgotten and a couple you may have missed. Mind you, this isn't a complete document of the post-punk boom of the late 70's & early 80's, but is a welcome survey of those bands that experimented and added many new elements into their sound. It's somewhat surprising that so much of this music still sounds contemporary after twenty years, but...any compilation that purports to chronicle a particular sound/place/time is going to be met with some comments to the effect of "Wait, how come they didn't include (insert name of criminally omitted selection here)", and this is no exception. Nevertheless, each of these tunes will be immediately familiar to anyone who grew up in the early 80's. Universal is to be commended for keeping alive the great music of a bygone era. An excellent place to start an 80s collection, or fill those missing pieces, it sure beats the heck out of most of today's "music".

Dutch write-up in the CD booklet:

Aan het eind van de jaren zeventig van de vorige eeuw was het niet alleen Eagles, Roxy Music, Rolling Stones, Dire Straits en Abba dat de klok deed slaan. Vanuit Engeland waaide de New Wave muziek over, misschien was het wel een reaktie op die logge muziekorkesten. New wave: een muziekstroming die voortborduurde op de punk-slogan 'Do It Yourself', veelal ontstaan vanuit kleine, onafhankelijke platenlabels. Het was een stroming die voeding gaf aan het kritische denken in de westerse wereld. Berlijn was al 20 jaar 'This Island in Germany', Moskou en Washington stonden lijnrecht tegenover elkaar en er hing een voortdurende Derde Wereldoorlog-dreiging. In Nederland was het Koude Oorlogs-denken een heftig ding.

Ik zat op school, kende de platen van Joy Division, PIL, 999, The Sound, U2 en Fischer Z. En was een grote fan van Elvis Costello, Department S en Deutsch-Amerikanische-Freundschaft. Zij zetten met hun muziek het denken op scherp en vonden het individu belangrijker dan de gezapige gezamenlijkheid. Veel van deze muziek kwam uit de U.K. (Bauhaus, Simple Minds, In Tua Nua, the Clash, Tubeway Army), maar opvallend aan deze New Wave was dat ook in Duitsland (BAP, D.A.F., Grauzone, Kraftwerk) en Belgie/Frankrijk (T.C. Matic, Allez Allez) dit muziekvirus rondwaarde. Ook Nederland liet van zich horen met bands als The Div, Blue Murder en The Tapes. Er was in Nederland veel ruimte voor anti-oorlogsdenken. Een groeiende linkse beweging, die begin jaren tachtig haar Finest Hour had toen politiek Nederland, onder invloed van immense protest-demonstraties, aan de rest van de wereld liet weten dat ze het niet verantwoord vond om kruisraketten in ons land te stationeren. "Liever een Rus in bed dan een kruisraket" was een vaak geplakte sticker....

En dus was Nederland het land waar de New Wave groepen misschien wel hun beste, meest heroische optredens deden: Fischer Z, The Sound, The Cure, Comsat Angels, Echo and the Bunnymen, Simple Minds, Teardrop Explodes, Siouxsie and the Banshees: een schier oneindigde lijst. Sla Muziekkrant Oor uit die tijd nog maar eens open: het zijn de ansichtkaarten uit een, op het eerste oog, heel andere tijd. Een van de hoogtepunten van die 'boze' tijd vormde het No Nukes-festival in Utrecht, waar Doe Maar, Bad Manners en The Sound op 1 podium stonden en een broeierige, fel-politieke stemming wisten op te roepen.

Toen ik in 1985 bij de Vara met '2 Meter de Lucht in' begon was de New Wave op zijn terugtocht. Disco en House maakten van de wat boze poseurs van de New Wave een ouderwetse, dralerige stroming, waar geen avontuur meer in leek te zitten. Op de festivals en in de clubs werd naar avontuurlijker popmuzikanten gezocht. Alleen de Wavers die in de jongste ontwikkelingen meegingen wisten een nieuw (en vaak groter) publiek te vinden: Simple Minds, U2 en Talking Heads. Wat heeft 'The Kult of the Eighties' dan werkelijk los gemaakt? In ieder geval is met het ontstaan van de punk en de New Wave aangetoond dat muziek en jongerencultuur soms heel dicht bij elkaar kunnen staan. En dat vanuit de muziek wel degelijk een maatschappelijke tegenbeweging kan ontstaan (alhoewel je je daar op dit moment bijna niets meer bij kunt voorstellen!). 'The Kult of the Eighties' is in zijn soort dan ook makkelijk te vergelijken met de Grunge uit de jaren negentig.

Toen ik in 1991 aan Comsat Angels-zanger Stephen Fellows vroeg of hij tijdens de New Wave fel-politiek bewust was, keek hij me aan alsof ie water zag branden: 'Ik weet waarom je het vraagt, het leek er op dat we precies wisten waar we voor stonden, maar neem van mij aan dat dat niet het geval was. Erger nog: we speelden graag in Nederland omdat we dan even niet in Sheffield hoefden te zijn, we wisten echt niet wat het verschil was tussen een kruisraket en een tuinhark. Ontnuchterend? Ja, dat is waar, maar we wilden vooral snel beroemd worden...'.

Jan Douwe Kroeske
Mei 2003

Approximate English translation:

At the end of the 1970s, it was not just Eagles, Roxy Music, Rolling Stones, Dire Straits and Abba that defined the times. From England the New Wave music blew over, perhaps it was a reaction to those cumbersome music orchestras. New wave: a music movement that elaborated on the punk slogan 'Do It Yourself', often originated from small, independent record labels. It was a movement that fed critical thinking in the Western world. Berlin had been 'This Island in Germany' for 20 years, Moscow and Washington were diametrically opposed to each other and there was a constant Third World War threat. In the Netherlands Cold War thinking was a heavy thing.

I was in school, knew the records of Joy Division, PIL, 999, The Sound, U2 and Fischer Z. And was a big fan of Elvis Costello, Department S and Dutch-American Freundschaft. With their music they put their thinking into focus and considered the individual more important than the mellow collective. Much of this music came from the U.K. (Bauhaus, Simple Minds, In Tua Nua, the Clash, Tubeway Army), but striking in this New Wave was that in Germany (BAP, DAF, Grauzone, Kraftwerk) and Belgium/France (TC Matic, Allez Allez) this music virus value. The Netherlands also showed up with bands like The Div, Blue Murder and The Tapes. There was a lot of room for anti-war thinking in the Netherlands. A growing leftist movement, which had its Finest Hour in the early eighties, when politically the Netherlands, under the influence of immense protest demonstrations, informed the rest of the world that it did not feel justified to station cruise missiles in our country. "Rather a Russian in bed than a cruise missile" was an often stuck sticker.

And so the Netherlands was the country where the New Wave groups might do their best, most heroic performances: Fischer Z, The Sound, The Cure, Comsat Angels, Echo and the Bunnymen, Simple Minds, Teardrop Explodes, Siouxsie and the Banshees: a almost endless list. Save Music Newspaper Ear from that time once again: it is the postcards from a very different time at first glance. One of the highlights of that 'bad' time was the No Nukes festival in Utrecht, where Doe Maar, Bad Manners and The Sound stood on one stage and managed to evoke a sultry, fiercely political mood.

When I started the Vara with '2 Meter in the Air' in 1985, the New Wave was on its way back. Disco and House made the old wicked posers of the New Wave an old-fashioned, troubled current, which no longer seemed to be an adventure. At the festivals and in the clubs, more adventurous pop musicians were sought. Only the Wavers who participated in the latest developments managed to find a new (and often larger) audience: Simple Minds, U2 and Talking Heads. What has 'The Kult of the Eighties' really created? In any case, the emergence of the punk and the New Wave has shown that music and youth culture can sometimes be very close to each other. And that from the music a social counter-movement can indeed arise (although you can hardly imagine anything at this moment!). 'The Kult of the Eighties' is easy to compare with the Grunge from the nineties.

When I asked Comsat Angels singer Stephen Fellows in 1991 if he was very politically aware during the New Wave, he looked at me like he was seeing water: "I know why you ask, it seemed like we knew exactly what we stood for, but assume that this was not the case. Worse, we liked to play in the Netherlands because we did not have to be in Sheffield, we really did not know what the difference was between a cruise missile and a garden rake. Sobering? Yes, that's true, but we especially wanted to become famous soon...'.

Jan Douwe Kroeske
May 2003